Celoklubové podujatia ŠKD v školskom roku 2016/2017:

 1. „Olympijský deň“                                                                         
 2. „Pasovačka do Družiny Janka Hraška“
 3. „Olympiáda zdravia“- ŠpZ
 4. „Smiech je liek“ - ŠpZ                        
 5. „Mikulášska rozprávková noc“
 6. „Novoročný ples“
 7. „Spievankovo“ - prezentácia a spevácka súťaž
 8. „Z rozprávky do rozprávky“ - čitateľské aktivity
 9. „Zemeguľko a princezná Kvapôčka“ - ŠpZ
 10. „Dopraváčik“                                            
 11. „Rytierske hry“ - MDD a opekačka.
 • Aktivity v spolupráci s triednymi učiteľkami: besiedky pre rodičov a starých rodičov
 • Aktivity v rámci školských akcií: „Karneval“, „Vianočné čaro“, „Deň rodiny“, „Deň radosti“ 
 • Aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti podľa ponuky námetov.    
 • Ponuka námetov vybraných z medzinárodných svetových dní  a významných sviatkov:

   IX. - 30.09. Svetový deň mlieka v školách

    X. - 05.10. Medzinárodný deň školských knižníc

        - 16.10. Svetový deň výživy

        - 21.10 Deň jabĺk

   XI. - 08.11. Svetový deň behu

  XII. - 06.12. Sviatok svätého Mikuláša- patróna detí

      I. - 24.01. Deň komplimentov

     II. - 16.02.-22.02. Medzinárodný týždeň priateľstva

    III. - 22.03. Svetový deň vody

    IV. - 22.04. Deň Zeme

     V. - 03.05. Deň Slnka

         - 10.05. Pohybom k zdraviu - svetový deň 

 • VI. - 21.06. Deň kvetov - letný slnovrat

Plán projektu „Škola podporujúca zadravie“:  

                                                                  

a/ Zameranie  práce projektu pre šk. r. 2016/17:

V tomto školskom roku sa pozornosť projektu presúva predovšetkým na ochranu duševného zdravia, podporu komunikácie a posilnenia priateľstva nad rámec triednych kolektívov, odbúranie stresu, dentálnu prevenciu a hygienu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a environmentálnu výchovu.

b/ Hlavné úlohy:

 • vytváranie priateľskej atmosféry, kolektívnej spolupráce a dôvery,
 • posilnenie výchovy detí k zdravému životnému štýlu, výchova k prevencii chorôb, ochrane zdravia, poskytovaniu  prvej pomoci a dodržiavaniu osobnej hygieny, estetického zovňajšku a pravidelnej starostlivosti o chrup,
 • praktické zručnosti pri vytváraní jednoduchých pokrmov zdravej výživy, skúmanie  a ochutnávanie nových druhov jedál, surovín modernej kuchyne, spolupráca s rodinou pri hľadaní zaujímavých receptov a postupov pri spracovaní jedla,
 • nadviazanie na vedomosti získané počas  vyučovacieho procesu v predmetoch prvouka, prírodoveda, vlastiveda, obohatenie, etická výchovy, zopakovanie, upevnenie a rozšírenie o nové poznatky a vedomosti v tomto obore,
 • ochrana prírody a šetrenie jej zdrojmi, využitie odpadových materiálov a druhotných surovín pri estetizácii životného prostredia,
 • praktické preskúmanie dostupných prírodných materiálov, práca s nimi, vytváranie estetických doplnkov tried a domácností.

c/ Ciele:

 • vedieť použiť vedomosti a zručnosti získané počas výchovno-vzdelávacej práce na vyučovaní a v ŠKD, uplatniť ich v individuálnej, ale aj kolektívnej práci,
 • reprezentovať triedu, oddelenie ŠKD, školu a rodinu,
 • prehlbovať etické a estetické prežívanie počas vytvárania ozdôb a doplnkov z prírodnín,
 • rozvíjať osobnosť dieťaťa v priateľskej atmosfére, vychovávať k tvorivosti, citlivosti a vnímavosti k svojmu okoliu, učiť ho spolupracovať a rešpektovať osobnosť a názory iných,
 • precítiť kladné pôsobenie prírody na človeka chrániť prírodu, aktívne sa zapájať do aktivít zameraných na šetrenie jej zdrojov,
 • vychovávať k  citlivosti a vnímavosti k  potrebám doma chovaných zvierat, zodpovednosti za správnu manipuláciu a starostlivosť o ne,
 • pravidelne dodržiavať zásady hygieny, stravovania, striedania aktivít         a odpočinku. zásady  bezpečného pohybu , prevencie úrazov a chorôb

d/ Hlavné podujatia a aktivity:

 • Olympiáda zdravia (október) súťaž všetkých oddelení , získavanie žetónikov /šport, zdravá výživa, estetika, čistota, fair play/ počas celého mesiaca. Materiál a podnety na aktivity poskytne projekt. Vychovávateľky samostatne, ale aj v spolupráci s iným oddelením uskutočnia aktivity, ktoré budú ohodnotené žetónikmi. V záverečnom hodnotení /celoklubovom stretnutí/ odmení projekt všetky oddelenia pod mottom: „Vyhrať môžeme všetci, ak sa zapojíme a budeme si pomáhať. Dôležité je mať zo seba dobrý pocit a urobiť niečo pre svoje zdravie.“
 • Smiech je liek (november) stretnutie všetkých oddelení ŠKD na zábavnom popoludní vtipu, scénok, kúziel, hádaniek a zábavných hier. Deti si vyskúšajú svoj zmysel pre humor, spoločenské správanie, obratnosť a dôvtip v kategóriách:
 • „Prišiel cirkus.“                         
 • „Vtipkári.“
 • „Skryté čudo – uhádnite!“
 • „Pridajte sa- /zábavné hry/!“
 • Zemeguľko, Zúbková víla a princezná Kvapôčka (apríl) celoklubové podujatie environmentálnej výchovy,  dentálnej prevencie a hygieny, výchovy k ochrane prírody, šetreniu jej zdrojov a zachovania pre budúce pokolenia.

Projekt pripraví pre deti aktivity:

 • „Poznáte svet?“- pomocou Zemeguľka si deti overia  svoje poznatky z vyučovania prírodovedy, vlastivedy a prvouky.
 • „ Prečo ma bolí zúbok?“- za sprievodu Zúbkovej víly si deti zopakujú základné pravidlá ošetrovania chrupu a prevencie pred kazmi.
 • „ Veselá voda“- spoločne s vílou Kvapôčkou si zasúťažia a zatancujú.