„Kliknite na kalendár akcií a pozrite si ponuku aktivít a podujatí nášho školského klubu detí"

 

Ak by ste mali chuť zapojiť sa so svojimi deťmi do podujatí pripravovaných vychovávateľkami, dajte nám vedieť!

Budeme radi, ak nám pošlete námety alebo sa podelíte o vaše nápady. Napíšte nám,čo by sme mali zrealizovať, ponúknuť a čo by možno zaujalo vaše deti. :)

 

Celoklubové podujatia ŠKD v školskom roku 2016/2017:

 1. „Olympijský deň“                                                                         
 2. „Pasovačka do Družiny Janka Hraška“
 3. „Olympiáda zdravia“- ŠpZ
 4. „Smiech je liek“ - ŠpZ                        
 5. „Mikulášska rozprávková noc“
 6. „Novoročný ples“
 7. „Spievankovo“ - prezentácia a spevácka súťaž
 8. „Z rozprávky do rozprávky“ - čitateľské aktivity
 9. „Zemeguľko a princezná Kvapôčka“ - ŠpZ
 10. „Dopraváčik“                                            
 11. „Rytierske hry“ - MDD a opekačka.
 • Aktivity v spolupráci s triednymi učiteľkami: besiedky pre rodičov a starých rodičov
 • Aktivity v rámci školských akcií: „Karneval“, „Vianočné čaro“, „Deň rodiny“, „Deň radosti“ 
 • Aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti podľa ponuky námetov.    
 • Ponuka námetov vybraných z medzinárodných svetových dní  a významných sviatkov:

   IX. - 30.09. Svetový deň mlieka v školách

    X. - 05.10. Medzinárodný deň školských knižníc

        - 16.10. Svetový deň výživy

        - 21.10 Deň jabĺk

   XI. - 08.11. Svetový deň behu

  XII. - 06.12. Sviatok svätého Mikuláša- patróna detí

      I. - 24.01. Deň komplimentov

     II. - 16.02.-22.02. Medzinárodný týždeň priateľstva

    III. - 22.03. Svetový deň vody

    IV. - 22.04. Deň Zeme

     V. - 03.05. Deň Slnka

         - 10.05. Pohybom k zdraviu - svetový deň 

 • VI. - 21.06. Deň kvetov - letný slnovrat

Plán projektu „Škola podporujúca zadravie“:  

                                                                  

a/ Zameranie  práce projektu pre šk. r. 2016/17:

V tomto školskom roku sa pozornosť projektu presúva predovšetkým na ochranu duševného zdravia, podporu komunikácie a posilnenia priateľstva nad rámec triednych kolektívov, odbúranie stresu, dentálnu prevenciu a hygienu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a environmentálnu výchovu.

b/ Hlavné úlohy:

 • vytváranie priateľskej atmosféry, kolektívnej spolupráce a dôvery,
 • posilnenie výchovy detí k zdravému životnému štýlu, výchova k prevencii chorôb, ochrane zdravia, poskytovaniu  prvej pomoci a dodržiavaniu osobnej hygieny, estetického zovňajšku a pravidelnej starostlivosti o chrup,
 • praktické zručnosti pri vytváraní jednoduchých pokrmov zdravej výživy, skúmanie  a ochutnávanie nových druhov jedál, surovín modernej kuchyne, spolupráca s rodinou pri hľadaní zaujímavých receptov a postupov pri spracovaní jedla,
 • nadviazanie na vedomosti získané počas  vyučovacieho procesu v predmetoch prvouka, prírodoveda, vlastiveda, obohatenie, etická výchovy, zopakovanie, upevnenie a rozšírenie o nové poznatky a vedomosti v tomto obore,
 • ochrana prírody a šetrenie jej zdrojmi, využitie odpadových materiálov a druhotných surovín pri estetizácii životného prostredia,
 • praktické preskúmanie dostupných prírodných materiálov, práca s nimi, vytváranie estetických doplnkov tried a domácností.

c/ Ciele:

 • vedieť použiť vedomosti a zručnosti získané počas výchovno-vzdelávacej práce na vyučovaní a v ŠKD, uplatniť ich v individuálnej, ale aj kolektívnej práci,
 • reprezentovať triedu, oddelenie ŠKD, školu a rodinu,
 • prehlbovať etické a estetické prežívanie počas vytvárania ozdôb a doplnkov z prírodnín,
 • rozvíjať osobnosť dieťaťa v priateľskej atmosfére, vychovávať k tvorivosti, citlivosti a vnímavosti k svojmu okoliu, učiť ho spolupracovať a rešpektovať osobnosť a názory iných,
 • precítiť kladné pôsobenie prírody na človeka chrániť prírodu, aktívne sa zapájať do aktivít zameraných na šetrenie jej zdrojov,
 • vychovávať k  citlivosti a vnímavosti k  potrebám doma chovaných zvierat, zodpovednosti za správnu manipuláciu a starostlivosť o ne,
 • pravidelne dodržiavať zásady hygieny, stravovania, striedania aktivít         a odpočinku. zásady  bezpečného pohybu , prevencie úrazov a chorôb

d/ Hlavné podujatia a aktivity:

 • Olympiáda zdravia (október) súťaž všetkých oddelení , získavanie žetónikov /šport, zdravá výživa, estetika, čistota, fair play/ počas celého mesiaca. Materiál a podnety na aktivity poskytne projekt. Vychovávateľky samostatne, ale aj v spolupráci s iným oddelením uskutočnia aktivity, ktoré budú ohodnotené žetónikmi. V záverečnom hodnotení /celoklubovom stretnutí/ odmení projekt všetky oddelenia pod mottom: „Vyhrať môžeme všetci, ak sa zapojíme a budeme si pomáhať. Dôležité je mať zo seba dobrý pocit a urobiť niečo pre svoje zdravie.“
 • Smiech je liek (november) stretnutie všetkých oddelení ŠKD na zábavnom popoludní vtipu, scénok, kúziel, hádaniek a zábavných hier. Deti si vyskúšajú svoj zmysel pre humor, spoločenské správanie, obratnosť a dôvtip v kategóriách:
 • „Prišiel cirkus.“                         
 • „Vtipkári.“
 • „Skryté čudo – uhádnite!“
 • „Pridajte sa- /zábavné hry/!“
 • Zemeguľko, Zúbková víla a princezná Kvapôčka (apríl) celoklubové podujatie environmentálnej výchovy,  dentálnej prevencie a hygieny, výchovy k ochrane prírody, šetreniu jej zdrojov a zachovania pre budúce pokolenia.

Projekt pripraví pre deti aktivity:

 • „Poznáte svet?“- pomocou Zemeguľka si deti overia  svoje poznatky z vyučovania prírodovedy, vlastivedy a prvouky.
 • „ Prečo ma bolí zúbok?“- za sprievodu Zúbkovej víly si deti zopakujú základné pravidlá ošetrovania chrupu a prevencie pred kazmi.
 • „ Veselá voda“- spoločne s vílou Kvapôčkou si zasúťažia a zatancujú.