Celoklubové podujatia ŠKD v školskom roku 2017/2018:

 1. „Rytierske hry“ - september                                                                       
 2. „Pasovačka do Družiny Janka Hraška“ -  október
 3. „Jeseň v obrazoch“- október
 4. „Šarkaniáda“ - november                       
 5. „Vianočná burza“ - december (ŠpZ)
 6. „Novoročný ples“ - január
 7. „Fašiangove hody“ - február (ŠpZ)
 8. „Hraškuľčatá“ - zhotovenie časopisu- marec, apríl (ŠpZ)
 9. „Vynášanie Moreny“ - apríl
 10. „Malý záchranár“ - máj                                             
 11. „Oriantačný beh a športové hry“ - MDD - jún
 12.  „Oddelenie baví oddelenie“ - jún (ŠpZ)
 • Aktivity v spolupráci s triednymi učiteľkami: besiedky pre rodičov a starých rodičov,
 • Aktivity v rámci školských akcií: „Karneval“, „Deň rodiny“, „Deň radosti“,
 • Aktivity podľa medzinárodných svetových dní a významných sviatkov.   
 • Ponuka námetov vybraných z medzinárodných svetových dní  a významných sviatkov:

   IX. - 30.09. Svetový deň mlieka v školách

    X. - 05.10. Medzinárodný deň školských knižníc

        - 16.10. Svetový deň výživy

        - 21.10 Deň jabĺk

   XI. - 08.11. Svetový deň behu

  XII. - 06.12. Sviatok svätého Mikuláša- patróna detí

      I. - 24.01. Deň komplimentov

     II. - 16.02.-22.02. Medzinárodný týždeň priateľstva

    III. - 22.03. Svetový deň vody

    IV. - 22.04. Deň Zeme

     V. - 03.05. Deň Slnka

         - 10.05. Pohybom k zdraviu - svetový deň

 •   VI. - 21.06. Deň kvetov - letný slnovrat

Plán projektu „Škola podporujúca zadravie“:  

                                                                  

a/ Zameranie  práce projektu pre šk. r. 2017/18:

V tomto školskom roku sa pozornosť projektu presúva na zdravú výživu, osvojenie si základných zručností starostlivosti o telo, jeho správny rast a zdravý duševný vývin dieťaťa, kultúrny prejav a vystupovanie na verejnosti, zapájanie sa do spoločenského diania, k čitateľskej gramotnosti, k literárnemu a výtvarnému prejavu.

 

b/ Hlavné úlohy:

 • vytváranie priateľskej atmosféry, kolektívnej spolupráce a dôvery,
 • posilnenie výchovy detí k zdravému životnému štýlu, výchova k prevencii chorôb, ochrane zdravia, poskytovaniu  prvej pomoci a dodržiavaniu osobnej hygieny, estetického zovňajšku
 • praktické zručnosti pri vytváraní jednoduchých pokrmov zdravej výživy, skúmanie, ochutnávanie a porovnávanie nových, ale i tradičných druhov jedál a surovín modernej a regionálnej slovenskej kuchyne,
 • spolupráca s rodinou pri hľadaní zaujímavých receptov a postupov pri spracovaní ovocia a zeleniny, zdravých surovín a slovenských produktov,
 • posilnenie čitateľskej gramotnosti, spoločenského a kultúrneho vystupovania na verejnosti, prezentovania kolektívu i vlastnej individuality, podnecovanie k literárnemu a výtvarnému prejavu a tvorivosti, k angažovanosti v kultúrnom dianí školy a školského klubu detí,
 • nadviazanie na vedomosti získané počas  vyučovacieho procesu v predmetoch prírodoveda, vlastiveda, obohatenie, etická výchovy, zopakovanie, upevnenie a rozšírenie o nové poznatky a vedomosti, 
 • ochrana prírody a šetrenie jej zdrojmi, využitie odpadových materiálov a druhotných surovín pri estetizácii životného prostredia a na výrobky pre vianočnú burzu.

c/ Ciele:

 • prakticky využiť vedomosti a zručnosti získané počas výchovno-vzdelávacej práce na vyučovaní a v ŠKD, uplatniť ich v individuálnej, ale aj kolektívnej práci, reprezentovať triedu, oddelenie ŠKD, školu a rodinu,
 • rozvíjať osobnosť dieťaťa v priateľskej atmosfére, vychovávať k tvorivosti a originalite prejavu, citlivosti a vnímavosti k svojmu okoliu, učiť ho spolupracovať a rešpektovať osobnosť a názory iných,
 • prehlbovať etické a estetické prežívanie počas vytvárania ozdôb a doplnkov z prírodnín, zaujímať sa o prírodu,  skúmať prírodné materiály, pozorovať prírodné javy
 • precítiť kladné pôsobenie prírody na človeka chrániť prírodu, aktívne sa zapájať do aktivít zameraných na šetrenie jej zdrojov,
 • pravidelne dodržiavať zásady hygieny, stravovania, striedania aktivít a odpočinku, zásady  bezpečného pohybu, prevencie úrazov a chorôb.

d/ Hlavné podujatia a aktivity:

 • Vianočná burza /december/ - príprava a výmena výrobkov z druhotných surovín, prírodnín a použitých hračiek v rámci spolupráce oddelení ŠKD pod heslom: „Zo starého nové!“ Výmenným artiklom sa stanú starobylé mince /dukáty, groše/ od Janka Hraška.
 • Fašiangové hody: „Čarujeme v kuchyni“ /február/ - stretnutie oddelení ŠKD v školskej jedálni, prezentácia pokrmov tradičnej slovenskej  a modernej kuchyne, ochutnávka, porovnávanie a beseda o zdravom stravovaní a životnom štýle.
 • Časopis: „Hraškuľčatá“ /marec, apríl/ - tvorba a prezentácia tvorby všetkých oddelení so zameraním na ochranu prírody a životného prostredia, prevencie chorôb a úrazov, dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu a šetrenia zdrojov prírody i človeka.
 • Zabávame sa spolu: „Oddelenie baví oddelenie!“ /jún/ - stretnutie všetkých oddelení na zábavnom popoludní, s prezentáciou kolektívov, ale i jednotlivcov, s kultúrnom programe /spev, tanec, scénka..../ a zábavnom programe/ hra, súťaž vtipkárov, improvizácia.../. 

Koordinátorka projektu vych. Jana Pečeňáková