Celoklubové podujatia ŠKD v školskom roku 2018/2019:

 1. „Bublinkové šalali“ – športové popoludnie            (T: september, Z: vych. Lučková)                                                                              
 2. „Pasovačka do Družiny Janka Hraška“               (T: október, Z: vych. Mašlejová)
 3. „Rok na dedine“ – tradície a zvyky                        (T: november, Z: vych. Kalaninová)
 4. „Vianočný jarmok“                                                (T: december, Z: vych. Lučková)                          
 5. „Novoročný ples“                                                  T: január, Z: vych. Mašlejová)
 6. „Karneval“                                                             (T: február, Z: vych. Telepovská)
 7. „Jarné tvorenie“ – tvorivá dielňa                           (T: marec, Z: vych. Kimáková)
 8. „Za siedmimi horami...“– rozpr. leporelo - ŠpZ    (T: marec, Z: vych. Pečeňáková)
 9. „Galéria v prírode“– oslavy Dňa Zeme - ŠpZ       (T: apríl, Z: vych. Pečeňáková)          
 10. „Drevavé divadlo“ – divadielko pre deti                (T: máj, Z: vych. Šafranová)
 11. „ Zumba dance“ - MDD                                         (T: jún, Z: vych. Šafranová)
 12. „Turnaj vo vybíjanej“ – športový deň                   (T: jún, Z: vych. Kimáková)
 13. „Sviatky a oslavy v škole“                                   (T: priebežne, Z: vych. Telepovská)
 • Aktivity v spolupráci s triednymi učiteľkami: besiedky pre rodičov a starých rodičov.
 • Aktivity v rámci celoškolských akcií: „Zápis do 1.ročníka“,  „Deň radosti“ – pre deti z MŠ, „Deň rodiny“. 
 • Spolupráca s Dennými centrami pre seniorov – vystúpenia, tvorivé dielne.
 • Aktivity podľa  medzinárodných svetových dní, významných sviatkov a pamätných dní.

Plán projektu „Škola podporujúca zadravie“:  

                                                                  

Zameranie projektu v školskom roku 2018/19:

V tomto školskom roku sa pozornosť projektu presúva na čitateľskú gramotnosť, posilnenie výchovy ku kultúrnym hodnotám, tradíciám nášho regiónu, ľudovej tvorbe a patriotizmu. Naďalej sa bude venovať oblasti environmentálnej  výchovy, ochrane prírody, zdravia a zdravej výživy.                                                                        

a/ Hlavné úlohy:

 • vytváranie priateľskej atmosféry, kolektívnej spolupráce a dôvery,
 • posilnenie výchovy detí k zdravému životnému štýlu, výchova k prevencii chorôb, ochrane zdravia, poskytovaniu  prvej pomoci a dodržiavaniu osobnej hygieny, estetického zovňajšku,
 • posilnenie čitateľskej gramotnosti, spoločenského a kultúrneho vystupovania na verejnosti, prezentovania kolektívu i vlastnej individuality, podnecovanie k literárnemu a výtvarnému prejavu a tvorivosti, k angažovanosti v kultúrnom dianí školy a školského klubu detí,
 • nadviazanie na vedomosti získané počas  vyučovacieho procesu v predmetoch prírodoveda, vlastiveda, etická výchovy a na zopakovanie, upevnenie a rozšírenie o nové poznatky a vedomosti v tomto obore,
 • ochrana prírody a šetrenie jej zdrojmi, využitie odpadových materiálov a druhotných surovín pri estetizácii životného prostredia a prezentácii prác v „Galérii prírody“.

 

b/ Ciele projektu:

 • naučiť sa používať vedomosti a zručnosti získané počas výchovno-vzdelávacej práce na vyučovaní a v ŠKD, uplatniť ich v individuálnej, ale aj kolektívnej práci, reprezentovať triedu, oddelenie ŠKD, školu a rodinu,
 • rozvíjať osobnosť dieťaťa v priateľskej atmosfére, vychovávať k tvorivosti a originalite prejavu, citlivosti a vnímavosti k svojmu okoliu, učiť ho spolupracovať a rešpektovať osobnosť a názory iných,
 • prehlbovať etické a estetické prežívanie počas vytvárania ozdôb a doplnkov z prírodnín, zaujímať sa o prírodu,  skúmať prírodné materiály, pozorovať prírodné javy
 • precítiť kladné pôsobenie prírody na človeka chrániť prírodu, aktívne sa zapájať do aktivít zameraných na šetrenie jej zdrojov,
 • pravidelne dodržiavať zásady hygieny, stravovania, striedania aktivít a odpočinku. zásady  bezpečného pohybu , prevencie úrazov a chorôb.

 

c/ Hlavné podujatia a aktivity:

 • Rozprávkové leporelo - „Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami“ /marec/ Čitateľské aktivity v jednotlivých oddeleniach vyvrcholia celoklubovým stretnutím , kde sa  počas tvorivej dielne  a zábavného kvízu : „Popletené rozprávky“  deti nielen zabavia, ale si pripomenú najkrajšie slovenské ľudové rozprávky, tradície a zvyky. Zároveň sa každé oddelenie odprezentuje svojimi výtvarnými prácami a z nich sa vytvorí veľké spoločné leporelo.

 • Strom života /celoročne/

Projekt pripraví množstvo materiálov /pracovné listy, obrazový materiál, knihy, atlasy/ na postupné priblíženie a spracovanie tematiky rastu stromov, ich premien počas roka, podmienok ich správneho vývoja a významu pre spoločnosť ľudí a živočíchov. Každé oddelenie si v areáli školy vyberie strom, ktorý bude počas roka pozorovať, skúmať, hodnotiť /patronát nad stromom/. Na záver vyhotoví, v spolupráci s projektom, informačnú tabuľku pozorovania a umiestni ju na strome.

 • Galéria v prírode /apríl/

Počas celého mesiaca projekt pripraví a poskytne materiály týkajúce sa ochrany prostredia, prírody, zdravia, bezpečného pohybu v prírode a okolí školy. Zdokumentuje aktivity jednotlivých oddelení a zverejní ich v priestoroch školy – Galéria v prírode. Táto aktivita ponúka deťom angažovať sa na dianí priamo v prírode, mimo priestor budovy školy.

 • Záhady tela /jún/

Vedomostný a zároveň zábavný kvíz podľa obľúbenej televíznej relácie, kde si zmiešané tímy detí všetkých oddelení vyskúšajú svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti počas celého roka.

                                                                              

Z: koordinátorka projektu vych. Jana Pečeňáková