OZNAMY

Vážení rodičia!

V ŠKD dochádza k zmene v zatváraní šatne 1.stupňa!

         Na základe rozhodnutia vedenia školy sa od 1.2.2019 mení popoludňajšie zatváranie šatne. Nakoľko majú deti od 15,15 hod. prípravu na vyučovanie,  šatňa sa bude o tomto čase zatvárať. V ŠKD máme pevne stanovený rozvrh činnosti a neustále skoršie odchody detí z ŠKD (po ktoré prídu rodičia kedykoľvek), narúša činnosť ostatných detí.

Vrátnička ju uzamkne o 15,15h. (posledné púšťanie bude o 15,30h. pre deti, ktoré idú na autobus).

     Zákonný zástupca si môže dieťa vyzdvihnúť do tohto času, príp. písomne (nie telefonicky) požiada vychovávateľku o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD. Odchody detí na krúžky mimo budovu školy (oznámené), po tomto čase, budú akceptovateľné.

Žiadame preto rodičov, aby rešpektovali režim dňa v ŠKD. Vychovávateľky privedú deti do šatne o 16,10h. – 16,15h.                            

Ďakujeme za porozumenie!

                                                                     Vychovávateľky ŠKD

POPLATOK ZA ŠKD v školskom roku 2018/2019

 

Za príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD,

 zaplatia rodičia mesačne 10,-€.

 

 Ak školský klub navštevujú viacerí súrodenci, títo zaplatia po 5,-€ mesačne.

 

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,

sa môže dieťaťu príspevok na čiastočnú úhradu za ŠKD, rozhodnutím riaditeľky školy,

znížiť na 1,-€ mesačne.

 

 

Poplatok je potrebné zaplatiť mesiac vopred (najneskôr do 8. dňa predchádzajúceho mesiaca).

Vychovávateľka odovzdá zákonnému zástupcovi

potvrdenku o prijatí platby.

Poplatok za ŠKD je nemenný aj v prípade choroby alebo iného dôvodu neprítomnosti dieťaťa.

 

Prosíme rodičov, aby rešpektovali denný režim v ŠKD a svojim skorším príchodom nerušili výchovno-vzdelávaciu činnosť.

ŠKD končí svoju činnosť o 16,30 hod.

  • Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD v prípade, že ide o iný, ako je dohodnutý spôsob odchodu, na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zákonného zástupcu.

  • Rodičia čakajú svoje deti pred vchodom do šatne a nevstupujú do tried, aby nerušili činnosť detí a rešpektovali prácu vychovávateliek!

  • Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa na základe písomnej informácie o rozsahu denného pobytu dieťaťa v ŠKD, ktorý vyplní a podpíše zákonný zástupca.     Je nutné vyznačiť, či dieťa bude odchádzať zo školy samostatne, alebo v doprovode inej oprávnenej osoby.

  • V prípade zmeny dohodnutého termínu odchodu dieťaťa zo školy, musí vychovávateľku požiadať o uvoľnenie, príp. predložiť doklad o zmene, podpísaný rodičom.

  • Ďalšie práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov sú uvedené v školskom poriadku, ktorý je zverejnený na webovej stránke našej školy.