OZNAMY

POPLATOK ZA ŠKD v školskom roku 2016/2017

 

Za príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD,

 zaplatia rodičia mesačne 8,-€.

 

 Ak školský klub navštevujú viacerí súrodenci, títo zaplatia po 4,-€ mesačne.

 

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,

sa môže dieťaťu príspevok na čiastočnú úhradu za ŠKD, rozhodnutím riaditeľky školy,

znížiť na 1,-€ mesačne.

 

 

Poplatok je potrebné zaplatiť mesiac vopred (najneskôr do 8. dňa predchádzajúceho mesiaca).

Vychovávateľka odovzdá zákonnému zástupcovi

potvrdenku o prijatí platby.

Poplatok za ŠKD je nemenný aj v prípade choroby alebo iného dôvodu neprítomnosti dieťaťa.

 

Prosíme rodičov, aby rešpektovali denný režim v ŠKD a svojim skorším príchodom nerušili výchovno-vzdelávaciu činnosť.

ŠKD končí svoju činnosť o 16,30 hod.

  • Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD v prípade, že ide o iný, ako je dohodnutý spôsob odchodu, na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zákonného zástupcu.

  • Rodičia čakajú svoje deti pred vchodom do šatne a nevstupujú do tried, aby nerušili činnosť detí a rešpektovali prácu vychovávateliek!

  • Dieťa môže byť uvoľnené v mimoriadnych situáciách z ŠKD, aj na telefonické požiadanie rodiča. Súhlas na uvoľnenie dieťaťa z klubu na základe telefonického rozhovoru s rodičom musí byť písomne potvrdený zákonným zástupcom na samostatnom tlačive.

  • Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa na základe písomnej informácie o rozsahu denného pobytu dieťaťa v ŠKD, ktorý vyplní a podpíše zákonný zástupca. Je nutné vyznačiť, či dieťa bude odchádzať zo školy samostatne, alebo v sprievode inej oprávnenej osoby.

  • V prípade zmeny dohodnutého termínu odchodu zo školy musí dieťa vychovávateľke predložiť doklad o zmene podpísaný rodičom.

  • Ďalšie práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov sú uvedené v školskom poriadku, ktorý je zverejnený na webovej stránke našej školy.